Eurovegas ha anat a Madrid, fet que descarta la problemàtica que s’havia plantejat des de diverses institucions, entre elles la ICEA. Tanmateix creiem d’interès que la opinió que fou exposada per la ICEA sigui coneguda i serveixi de guia davant de nous possibles intents de menysteniment dels valors del sol agrari periurbà del delta del Llobregat.

Us transcribim la carta que el passat dia 12 de juliol el President de la ICEA va enviar al President de la Generalitat de Catalunya

Molt Honorable Sr. Artur Mas Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya
Plaça Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat)
08002 BARCELONA
Hble. Sr.:
La Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, estudia les diferents temàtiques de l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria, la forest catalana i totes les activitats relacionades en els aspectes científic, tècnic, social, econòmic, jurídic, històric, cultural i divulgatiu.
Davant de les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació sobre la possibilitat d’ubicar el projecte EuroVegas en el Delta del Llobregat, la Junta Directiva, en la reunió de l’11 de juliol de 2012, va aprovar adreçar-vos aquest escrit per tal de manifestar la importància de preservar unes terres agrícoles de d’elevada qualitat agronòmica que tenen la propietat afegida d’estar situades a l’àrea metropolitana de Barcelona. De fet, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona cataloga el sol del Parc Agrari del Baix Llobregat com espai de protecció especial pel seu interès natural i agrari i com un espai de protecció jurídica supramunicipal i per aixó es crea el Pla Especial de Protecció del Parc Agrari.
El sòl agrícola de bona qualitat és un recurs molt escàs a Catalunya i no renovable. Per això, es fa necessària la preservació dels millors sòls agrícoles que garanteixin la possibilitat de produir els aliments necessaris per a la població a llarg termini. El Delta del Llobregat reuneix unes condicions edafoclimàtiques i de disponibilitat d’aigua que li donen un enorme potencial productiu. L’agricultura d’aquesta zona és altament competitiva. A través de generacions, els agricultors han conformat un espai agrari en el qual es realitza un aprofitament intensiu de les terres que permet fer vàries collites a l’any i subministrar, gràcies a la seva ubicació, mitjançant circuïts curts, una part de les dels aliments frescos i de qualitat que es consumeixen en la zona metropolitana de Barcelona.
Per a la seva protecció davant de les amenaces pròpies dels sòls periurbans es va crear el Parc Agrari del Baix Llobregat, amb una extensió de 2.938 ha, amb la finalitat de preservar i promocionar els usos agrícoles i l’entorn natural i paisatgístic, com a inversió de futur que contribueixi a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
En el Debat sobre el sector agrari que tingué lloc l’any 2010, el Parlament de Catalunya va apostar clarament per la protecció dels espais d’interès agrari, tal com es fa en els països més avançats del món. Així, en la Resolució del Debat, el Parlament de Catalunya insta al Govern a:
• Desenvolupar en el marc del Pla Territorial General de Catalunya, el Pla Territorial Sectorial Agrari
• Presentar al Parlament un projecte de llei d’espais agraris que estableixi la definició jurídica del terme espai agrari i que determini les finalitats d’ordenació d’aquests espais per poder-los preservar, ordenar i gestionar i que doti el sistema dels recursos econòmics i humans necessaris.
Per tot això , us demanem que el procés de decisió de la ubicació d’aquest mega projecte Eurovegas , s’emmarqui dins d’un procés transparent i participatiu i us suggerim que el Govern de la Generalitat estudiï altres ubicacions possibles del projecte d’Euro Vegas, o de qualsevol altre similar que el pugui substituir, de manera que la seva instal•lació no comporti la pèrdua irreversible de gran part d’un dels millors espais agraris que disposa Catalunya, ubicat al mig de l’àrea metropolitana de Barcelona, que ha pogut aguantar fins el dia d’avui les fortes especulacions urbanístiques que han imperat en els darrers temps.

Barcelona, 12 de juliol de 2012

Josep Ma Vives de Quadras
President de la ICEA