El Sistema d’Informació del Mercat Agrícola (AMIS) és una iniciativa del G-20 per augmentar la transparència del mercat d’aliments i promoure la coordinació de l’acció política en resposta a la incertesa del mercat. L’enfocament inicial de l’AMIS es centra en quatre productes que són especialment importants en els mercats internacionals dels aliments, és a dir, blat, blat de moro, arròs i soja.
AMIS busca enfortir la col·laboració i el diàleg entre els principals productors, exportadors i importadors. A més dels membres del G-20 més Espanya, els participants de l’AMIS inclouen set principals països productors, consumidors i exportadors dels productes coberts per l’AMIS. En conjunt, aquests països representen una gran proporció dels volums globals de producció, consum i comerç dels cultius específics, en general en el rang de 80-90 per cent. A més, l’AMIS s’estén a altres parts interessades en els mercats internacionals dels aliments, com ara associacions de productors i inversors institucionals en els mercats de productes bàsics.