A cada número de NOTICEA oferim l’enllaç a una pàgina WEB que ens sembla d’interès pel mon agroalimentari i rural. Com a resultat de posar-ne només una s’acaba prioritzant les WEB de les grans institucions globals. Per corregir això i donar protagonisme als esforços informatius locals, a partir d’ara reservarem un espai per aquestes petites WEBS i BLOCS diversos.

Avui proposem conèixer: