Objectiu dels grups de treball:

L’objectiu dels treballs desenvolupats pels grups ha de ser arribar a resultats tangibles, a través de l’elaboració de documents per a ser presentats i difosos.

Per arribar a aquests, es faran diferents accions: seminaris, grups d’experts, jornades…

 

Grups i temàtiques:

A partir de les propostes i comentaris fets pels membres del Consell Directiu es proposa la constitució de 2 grups de treball següents:

Grup A. Relacions i enfortiment sector

Objectiu del grup: El sistema de relacions agroalimentàries en un mercat global, per a l’enfortiment i la consolidació del sector agroalimentari.

Membre del Secretariat dinamitzador del grup: Jordi Rosell

Grup B. Recursos i seguretat alimentària

Objectiu del grup: Disponibilitat futura dels recursos aigua, energia i sòl, per a la seguretat alimentària i de manera sostenible.

Membres del Secretariat dinamitzadors del grup: Marc Costa i Meritxell Serret.

 

De manera transversal en cada grup de treball es tractaran els aspectes corresponents vinculats a R+D+i i la seva difusió i transferència, així com aquells al voltant del capital humà del sector i la seva posada en valor [en aquestes dues temàtiques s’hi incidirà principalment a través de la xarxa interactiva].

Un cop constituït, cada grup concretarà el treball, establint la priorització entre els diferents subtemes i aspectes a treballar, així com les accions per arribar al resultat final (document de conclusions, recomanacions i propostes), calendari, etc.