La figura mostra els consums d’aigua de regadiu per euro produït -a preus percebuts pel pagès- per a diferents productes. L’estudi s’ha realitzat per als rendiments mitjans de les produccions de Lleida amb un consum d’aigua de 6.500 m3/ha. S’ha utilitzat un mateix consum d’aigua a plena dotació a fi d’homogeneïtzar els condicionants, tanmateix alguns conreus obtenen els màxims rendiments a dotacions més baixes, raó per la qual caldria avaluar cas per cas en aquests conreus (extensius d’hivern, sobretot).

Tot i així s’observa la gran diferencia de consums d’aigua entre uns i altres conreus. Així, per exemple, mentre que un euro de tomàquet intensiu ha requerit 252 l, un euro de blat de moro en requereix 2.247 l.

El consum d’aigua per euro produït és un indicador que guanya dia a dia importància en un moment en que l’aigua pot esdevenir un producte cada cop més preuat i més car.

Consum d'aigua

Consum d’aigua de reg per euro produït a les comarques de Lleida