Butlletins

3- AGROFORUM

UN PROJECTE PER GUANYAR FUTUR

Una proposta per sumar idees i energies a la recerca de futur

Els darrers mesos hem començat a treballar en la constitució de l’AGROFORUM. Avui us en donem una primera informació tot i que encara en procés de concreció.

Per què?

 • Front a un nou escenari global, amb nous reptes globals on calen noves solucions globals
 • On l’agricultura se situa al cor de les estratègies del segle XXI
 • Amb nous potencials tecnològics a conèixer i explotar
 • Amb la sostenibilitat com a exigència de progrés
 • On cal sumar, coordinar i integrar
 • Quan cal fer emergir noves idees i trobar nous camins

Què vol ser l’AGROFORUM?

Un marc de debat plural estable i de referència sobre els temes claus que impliquen el sector agrari, agroalimentari i rural front als reptes del segle XXI

 • L’AGROFORUM vol acostar a casa nostra el coneixement, les estratègies i les solucions que des d’arreu s’estan dissenyant, desenvolupant i implementant.
 • L’AGROFORUM vol obrir el mon agroalimentari i rural a tota la societat implicant-se en les solucions.
 • L’AGROFORUM vol despertar inquietuds, evidenciar febleses i fortaleses, prevenir de les amenaces, aflorar oportunitats i aportar propostes d’avenç.
 • L’AGROFORUM vol ajudar a trobar camins, necessàriament nous, per orientar vers un futur de progrés sostenible
 • L’AGROFORUM vol realitzar una actuació des de la pluralitat dels seus promotors i des de la pluralitat democràtica en el seu desenvolupament.

Un espai per a sumar

 • Organitzar activitats transversals i estratègiques.
 • Utilitzar les sinergies provinents de la suma d’entitats per a atraure conferenciants del més alt nivell internacional.
 • Promoure un debat amb la més àmplia participació
 • Anar junts en tot allò que cal anar junts
 • Ser un punt de referència pel que fa als camins de progrés del món agroalimentari i rural.

Un espai que no vol competir

 • L’AGROFRUM no té per objectiu competir amb cap entitat existent, ans al contrari sumar energies per a poder fer allò que cada entitat per separat no podria fer
 • L’AGROFORUM no realitzarà activitats sectorials o tècniques específiques i pròpies d’entitats ja existents i/o possibles membres de l’AGROFORUM

Un àmbit temàtic ampli

L’AGROFORUM contempla el sector agrari, agroalimentari i rural des d’una concepció oberta a les necessàries interrelacions amb l’entorn natural, mediambiental, paisatgístic i amb implicacions en el desenvolupament urbà sostenible

La seva concreció es farà a través de la realització de conferències periòdiques o jornades, amb l’objectiu d’aprendre i debatre a partir de l’exposició dels millors experts i de l’intercanvi d’idees entre tots els assistents.

Les activitats possibles poden anar des de lo més punyent i immediat fins a les temàtiques més agosarades de la prospectiva tecnològica en escenaris allunyats.

En qualsevol cas el centre d’atenció de l’AGROFORUM ha de prioritzar la recerca de futur:

 • A través del benchmarking global, coneixent i aprenent de les millors experiències globals i, perquè no, locals.
 • A través de la descoberta de les eines que poden propiciar aquest futur, ja siguin de gestió o de procés, però sobretot de ciència i tecnologia. Caldrà estar molt atents als desenvolupaments de la revolució biotecnològica i a d’altres desenvolupaments tecnològics en diferents àmbits.
 • A través del seguiment dels vectors de tensió del segle XXI: l’energia, l’aigua, els potencials productius, les tensions mediambientals, la seguretat alimentària, el canvi climàtic.
 • A través de la recerca de les claus de sostenibilitat i equilibri als diferents nivells poblacionals, territorials i naturals.

Les temàtiques hauran d’abordar-se des de diferents enfocaments tal com expressa la figura

A tall d’exemple s’indiquen algunes de les temàtiques que possiblement caldrà abordar

Vectors de tensió en l’escenari segle XXI

 • Recursos energètics

–       Disponibilitat i us de recursos fòssils

–       Energies renovables

–       Agrocarburants

–       Noves tecnologies en energia

 • Recursos minerals

–       Fertilitzants

 • Tensions alimentàries

–       El repte alimentari

–       Claus de l’especulació

–       Volatilitat i agricultura

 • Aigua i regadiu
 • Terra agrícola

Polítiques, sistemes i organitzacions

 • Regular els mercats agraris
 • Dues agricultures
 • El cooperativisme en un món global
 • Agricultura de proximitat
 • Vers un nou sistema econòmic
 • Polítiques d’aquí i de fora comparades

Claus de sostenibilitat

 • Canvi climàtic

– Canvi climàtic, causes i alternatives

– Previsions a 30 anys vista, amb el factor “canvi climàtic”

 • Com evitar el malbaratament alimentari?
 • Intensificació sostenible
 • Agricultura ecològica versus agricultura convencional
 • Sector agrari: culpable o solucionador
 • Contaminació i pèrdua de qualitat del sòls
 • Qualitat de les aigües
 • Ètica i seguretat alimentària

Oportunitats tecnològiques

 • Revolució biotecnològica

–       OGM

–       Producció de carn per biotransformació

 • Agricultura de precisió
 • Nanotecnologia
 • Teledetecció
 • Informàtica i robòtica
 • Potencials de les TIC pel sector agroalimentari

Qui en formarà part

La iniciativa de la creació del AGROFORUM ha partit de la ICEA, Institució Catalana d’Estudis Agraris, societat filial del Institut d’Estudis Catalans. Tanmateix aquesta proposta es desitja obrir a múltiples altres institucions representatives i de caire plural al si de l’àmbit professional agroalimentari a fi de constituir un acord de col·laboració conjunta amb igualtat de drets d’acció i de decisió per part de totes les parts implicades.

Avui a la Comissió Organitzadora inicial ja hi formen part membres de diferents entitats, dada que es pretèn ampliar properament