Secció de Sòls

Coordinador: Josep Maria Alcañiz Baldellou

sols0

Curriculum: És catedràtic d’Edafologia i Química Agrícola a la UAB i investigador al CREAF. La seva recerca tracta de l’aplicació de residus orgànics per a regenerar sòls degradats, com l’aprofitament de fangs de depuradora o compost en la rehabilitació de pedreres. Actualment investiga sobre el segrest de carboni, els efectes del biocarbó (biochar) i en sòls contaminats.

Àmbit de treball de la Secció:

La Secció de Sòls agrupa les persones interessades en el coneixement, l’ús i la protecció d’aquest recurs natural, essencial per al manteniment de la vida al planeta, que ens forneix de molts serveis ambientals, econòmics i socials per a les activitats humanes.

Els sòls són la base de la producció agrària, ramadera i forestal, però també de la conservació de la natura (biodiversitat) en els ecosistemes terrestres. Intervenen en els cicles biogeoquímics dels nutrients, en el reciclat de la matèria orgànica, en les emissions de gasos amb efecte hivernacle, en la regulació del cicle hidrològic, etc. Per tant, són una peça clau del patrimoni natural. A Catalunya tenim una diversitat notable de sòls que no sempre utilitzem correctament, fet que pot comportar la seva degradació per erosió, salinització, contaminació o erosió. Grans problemes mediambientals del nostre país tenen el seu origen o via de pas en el sòl, com l’erosió agreujada per pràctiques agrícoles poc curoses, o la contaminació dels aqüífers per nitrats deguda a una gestió incorrecte dels fertilitzants.

sols3

La Secció de Sòls té com a objectius:

Servir de punt de trobada per tots aquells que s’interessen en aquest recurs

Promoure el coneixement dels nostres sòls

Identificar les amenaces i problemes que afecten els sòls

Divulgar-lo en la societat (sensibilitzar a la societat de la importància d’aquest recurs i dels problemes que l’afecten)

Activitats més rellevants:

Una de les activitats més destacades són les sortides de camp, anomenades Transcatalònia, que promouen el coneixement dels sòls del nostre país. Es tracta de jornades on es visiten els sòls representatius o singulars d’una comarca seguint un itinerari que permet relacionar els sòls amb la climatologia, geologia, vegetació, usos i problemes que té en una determinada zona.

sols2S’organitzen conferències i jornades sobre temes actuals en relació als sòls, com per exemple una jornada sobre la recerca en sòls adreçada als joves investigadors, o l’Arquesòls cicle de jornades que permet la interacció entre arqueòlegs i edafòlegs.

Es promou l’estudi de sòls concrets pel seu valor agrari o ambiental.

Es facilita l’intercanvi d’informació tècnica, científica o de divulgació entre els socis.

Membres de la Secció participen en informes sobre l’estat dels nostres sòls i en propostes de conservació.

La Secció de Sòls manté una estreta relació amb la delegació catalana de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS) amb la que organitza conjuntament activitats.

L’ONU, a proposta de la FAO, ha declarat el 2015 com a Any Internacional dels Sòls. Amb aquest motiu la Secció impulsa iniciatives com l’exposició de panells divulgatius sobre la diversitat de sòls en els ecosistemes forestals que està circulant per les universitat catalanes i els instituts d’ensenyament secundari, col·labora també en la difusió de la versió en català del còmic “Viure en el Sòl”, i en conferències divulgatives pels mestres i professors de secundària.

Propostes de futur:

sols1A més de les activitats ja esmentades que s’acostumen a fer cada any, la Secció de Sòls es vol presentar a les institucions catalanes com a entitat assessora independent en problemes relacionats amb el sòl, el seu ús i la seva protecció.