Butlletins

3 – RESUMS D’ACTIVITATS

EL REGADIU A CATALUNYA

Joan Anglès, responsable de la secció d’Agricultura de la ICEA, amb motiu de l’assemblea anual de la ICEA va donar una conferència sobre el “regadiu a Catalunya” que dona una visió exhaustiva sobre la realitat i els reptes actuals del regadiu

TRANSCATALONIA 2012

“SÒLS DE LA COMARCA D’OSONA ”

RESUM

El dissabte 27 d’octubre va tenir lloc la Jornada de sòls TRANSCATALONIA 2012 que en aquesta edició va recórrer els sòls d’Osona, principalment de la Plana de Vic. La Jornada va ser conduïda per Antoni Baltièrrez Moras, amb l’assessorament geològic de Xavier Castelltort. Va comptar amb la participació de 31 persones entre socis de la ICEA, SECS o estudiants universitaris.

El programa científic va començar amb una explicació general del paisatge al mirador de Sant Sebastià (Santa Eulàlia de Riuprimer), de la geologia i, de manera especial, la geomorfologia actual resultat del modelat final del relleu durant el quaternari que ha donat lloc a diversos nivells de plataformes o terrasses sobre les que s’han desenvolupat diferents sòls. A continuació varem observar el sòl de la plataforma de Sant Sebastià, un Haplustept típic, que va donar lloc a un debat sobre les acumulacions de carbonats en forma de “queras”. Seguidament baixàrem a La Plana de Vic, al costat de l’ermita de Sant Joan del Galí, per estudiar un Haplustept associat a terrasses i a un ventall al·luvial/col·luvial procedent del desmantellament d’un turó de margues eocèniques. Després anàrem a les rodalies de Tona per observar un sòl més diferenciat, un Calciustept que mostrava acumulacions de carbonats en forma de rizocrecions i trets d’incorporació profunda de matèria orgànica antiga. A continuació ens desplaçarem al turó del Mont-Rodón per veure els dipòsits al·luvials silícics procedents de l’erosió de materials associats a la Serralada Prelitoral sobre els que s’ha desenvolupat un alfisòl.

Desprès de dinar, ens dirigirem a Vilalleons on vàrem observar un interessant sòl amb un horitzó eluvial ben diferenciat i un B d’acumulació de partícules fines força irregular, un Haplustalf, que va ser objecte de discussió. Finalment, anàrem als voltans del Coll de Romegats on també vàrem observar un alfisòl, en aquest cas directament sobre la formació de conglomerats vermells de Romegats.

En conjunt, la Jornada ens va permetre observar una panoràmica dels sòls de domini calcícola a la zona oest de La Plana, en comparació amb els de predomini silícic del marge est que limita amb la Serralada Prelitoral i Guilleries.

S’ha elaborat una Guia de Camp que descriu els sòls visitats, de lliure consulta al web de l’IEC.

Josep Maria Alcañiz

Coordinador Secció de Sòls

President Delegació Catalana  de la SECS

ARQUESÒLS 2012

De la informació micromorfològica a la interpretació arqueològica i cultural del paisatge

RESUM

El divendres 13 de juliol es va celebrar a l’Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, de la Universitat de Lleida, la Jornada ARQUESOLS 2012, en coordinació amb les ponències més relacionades amb l’arqueologia i la reconstrucció del paleopaisatge que es van presentar a la 14ena Reunió Internacional de Micromorfologia de Sòls (IWMSM).

Pel matí tingué lloc la sessió “Site-formation processes in archaeology and cultural landscapes, archaeometry and geoarchaeology” moderada per Richard MacPhail, M. Mercè Bergadà, Nicolas Fedoroff i Elvira Roquero en la que es varen presentar nou comunicacions que abastaven des de l’ús de biomarcadors en l’estudi de paleosòls, anàlisi d’impregnacions de fòsfor en els sòls procedents de restes d’animals, estudi de sòls antròpics d’antigues cultures amazòniques, fins a la investigació de jaciments arqueològics usant tècniques micromorfològiques.

Per la tarda es celebrà una taula rodona amb la participació de Ramon Pérez (Universitat Autònoma de Barcelona) palinòleg, especialista en reconstrucció del paisatge vegetal; Mariàngela Taulé (Directora Fundació Arqueològica Clos, Museu Egipci de Barcelona) arqueòloga; Ximena Villagran (Institut de Geociències de Sao Paulo) especialista en geoarqueologia; Jaume Boixadera (Servei de Producció Agrícola, DAAM, Generalitat de Catalunya) edafòleg, especialista en gènesi i cartografia de sòls; Rosa M Poch (Universitat de Lleida) edafòloga, especialista en micromorfologia de sòls; Magí Miret (Servei d’Arqueologia, Generalitat de Catalunya) especialista en arqueologia del paisatge; amb l’assistència de Joserra Olarieta (edafòleg) Xavier Domene (edafòleg) i d’Arnald Puy (arqueòleg) i la coordinació de l’acte per part d’Assumpta Serra (Secció d’Història Rural, ICEA) i de Josep M. Alcañiz (Secció de Sòls, ICEA).

Les intervencions dels participants a la taula rodona van posar de manifest, per una part, l’interès dels edafòlegs en la datació de sòls a partir de restes arqueològiques, i per altre, el valor de la informació que pot aportar l’estudi detallat dels paleosols sobre les condicions ambientals coetànies o posteriors a l’edat d’un determinat jaciment arqueològic. Cada ponent de la taula aportà el seu punt de vista. Rosa Poch comentà que en la Reunió Internacional de Micromorfologia de Sòls les contribucions que tenen a veure amb l’arqueologia i els paleoambients han estat nombroses i marquen una tendència ascendent. Mariàngela Taulé intervingué assenyalant que en els anys 80 començà l’interès dels arqueòlegs, com ara ella, per aquesta interdisciplina però que no havia tingut continuïtat. Ximena Villagran va intervenir considerant que calen més treballs de síntesi i treball conjunt entre les dues disciplines. També entre els assistents es presentà metodologies per datar sols a partir de l’arqueologia i en concret sobre casos de bancals de cultiu dels musulmans, per part d’Arnald Puy. Magí Miret informà que cada any es fa un nombre important d’excavacions arqueològiques d’urgència a Catalunya i que queden inventariades en una base de dades del Servei d’Arqueologia de la Generalitat, si bé no s’aprofundeix habitualment en el seu estudi. Jaume Boixadera comentà que convindria interaccionar més ja que aquesta informació pot ser útil  quan es fan estudis de sòls en una determinada zona. Ramon Pérez proposa establir un “clúster” virtual que faciliti la comunicació i intercanvi d’informació entre els interessats. Com a conclusió, es posa de manifest l’interès dels assistents de donar continuïtat a aquesta iniciativa.

Assumpta Serra, Cordinadora de la Secció d’Història Rural

Josep M. Alcañiz, coordinador de la Secció de Sòls

INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS