1r Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori rural català

 32- Progama Masies

Dates significatives per a participar-hi

Entre 30 de maig i 15 de setembre de 2014: data límit de lliurament dels resums de comunicacions i de les propostes de pòsters.

Entre 10 i 20 de juliol de 2014: notificació de les comunicacions i dels pòsters acceptats.

15 de novembre de 2014: lliurament de les comunicacions i dels pòsters definitius (el Comitè Científic pot fer-hi alguna esmena).

15 de gener del 2015: lliurament de les comunicacions i dels pòsters definitiu.

 Instruccions generals

 Resums:

• Han d’especificar el nom de l’autor o autors i el títol. Cada autor pot presentar com a màxim una comunicació. L’extensió màxima és de 200 paraules, i s’hi ha d’explicar amb claredat el contingut de la comunicació.

• També es poden presentar pòsters.

• Han d’indicar a quin bloc del congrés es presenten.

• S’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça congresmasia.icea@iec.cat.

Comunicacions i pòster:

• Han de tenir un màxim de 15 pàgines, amb bibliografia (la utilitzada en la comunicació), notes, fotografies i plànols inclosos.

• Trobareu la plantilla dels pòsters al web del congrés.

• Trobareu les normes de publicació al web del congrés.

• Tant les comunicacions com els pòsters es penjaran al web. El Comitè Científic en farà una selecció, perquè els autors els puguin exposar en el congrés.

Inscripcions:

Properament us donarem la informació necessària, que també es penjarà al Blocs temàtics del congrés

Es demanen comunicacions que plantegin debats sobre la situació actual i futura dels temes de qualsevol dels quatre blocs temàtics següents:

 Bloc 1: La masia com a edificació

 1.1_Estudi de l’evolució de la forma constructiva de l’edifici del mas\masia:

Aquest bloc inclou comunicacions que tractin de: la relació del binomi paisatge/masia i la seva influència en els diferents moments històrics.

Evolució de la forma constructiva de l’edifici del mas\masia: arqueologia del mas; inventaris i espais interiors de la masia. Tipologies i característiques constructives de cada etapa i la seva evolució. La forma constructiva, millores tècniques i paral•lelismes amb els estils arquitectònics de cada etapa.

 1.2_Rehabilitació, una aposta de futur.

En aquest apartat es vol donar a conèixer l’arquitectura actual de la masia. Tendències, tècniques i materials de la Rehabilitació. Construccions rurals i paisatge. Estat de conservació global, analitzant la seva conservació i materials actuals. Preservació a través dels diferents instruments legals i/o exposant les diverses línies d’intervenció possibles, entre d’altres.

 Bloc 2: Economia i usos lligats a la masia

 2.1_La política agrària i l’evolució de les explotacions agràries catalanes: del mas a les empreses

En aquest grup es presentaran comunicacions orientades a analitzar l’impacte de les polítiques agràries en el model productiu de les explotacions agràries catalanes i a estudiar com s’han ajustat els masos en aquest procés i com es preveu el futur. La política agrària i la intervenció de l’administració han influït, i estan influint, en aquests

 2.2_Del mas familiar al mas empresa

Demanem comunicacions que reflexionin sobre exemples i models de producció amb dades econòmiques. La transformació i l’ajust dels masos tradicionals. La concentració parcel•lària per a aprofitar les economies d’escala. El cooperativisme. Les grans empreses. Les comparacions de producció i competitivitat entre empresa i mas. El futur d’aquests models.

 2.3_Impacte de les noves tecnologies i recerques: TIC, recerques en millores de conreus i ramaderia:

Les comunicacions tractaran sobre l’impacte de les noves tecnologies com a especialització de les explotacions. La nova maquinària. Les millores productives gràcies a les noves tecnologies en conreus i ramaderia. Els regadius, l’agricultura integrada, … Els treballs actuals de personal especialitzat, com l’IRTA, les universitats, el CSIC… Recerca genètica i aplicada directament sobre l’àmbit agrícolaweb.

 2.4_Alternatives:

Masia i producció de proximitat i ecològica:

Es demanen comunicacions que tractin de producció agroalimentària artesana. El moviment slow food (ecogastronomia) i la recuperació de productes i llavors antigues. La recuperació i preservació de races ramaderes autòctones; la producció ecològica; les escoles de pastors. L’explotació forestal i dels productes secundaris del bosc (bolets, fruits).

Masia i turisme rural:

Es demanen comunicacions que tractin de l’ús de la masia per a diferents equipaments turístics. La legislació sobre turisme rural i com afecta la masia. La revalorització de la masia com a atrimoni cultural.

 Bloc 3: Masia i evolució territorial

 3.1_Masia/demografia/entorn

Es demanen comunicacions sobre el despoblament de les àrees rurals. La fixació de població. La relació entre poblament de caràcter dispers i comunicacions i serveis. El control ambiental (erosió, incendis, agrobiodiversitat, etc.). L’evolució de la masia i la comarca. La governança municipal i el model de vida rural. Les masies i cases rurals: segona residència, empadronament en el mateix municipi (increment de població estadística enfront d’una realitat de pèrdua); els conflictes o la fractura de la cohesió del municipi.

 3.2_Polítiques de desenvolupament rural

Es demanen comunicacions sobre l’evolució de les polítiques de desenvolupament rural i el funcionament de la unitat d’explotació de la masia. La reconversió dels espais rurals per a usos urbans. La terciarització dels usos de la masia. La Llei d’urbanisme i reglament, els plans especials de catàlegs de masies i cases rurals: els potencials i límits d’aquest instrument. Els serveis bàsics (per exemple, programes d’electrificació rural), etc.; les diferències entre la població que resideix en nuclis i la que viu en disseminada i com l’afecta (per exemple, més risc d’abandonament de la masia?), etc.

 Bloc 4: Masia i organització social

Demanem comunicacions sobre l’evolució de l’organització social a la masia: producció i relacions familiars, relacions de treball i de gènere, etc. Els vincles històrics entre la masia, el patrimoni i la identitat familiar i individual. Les figures de transmissió de la propietat i el patrimoni: de l’hereu a l’actualitat. Els contractes i les figures d’explotació i treball de la masia: masoveria, parceria, emfiteusi, etc.

Les noves formes de masoveria, avui. El pairalisme com a sistema ideològic i sociojurídic. Les migracions vers les zones rurals i la recuperació de masies. La masia, bressol de mites i tradicions catalanes. Les manifestacions de cultura popular en relació amb la masia: festa,

llegendes, rondalles, etc. El moviment excursionista i la masia. El paisatge i la masia. La representació de la masia en la producció cultural: literatura, pintura, etc.