Butlletins

4 – AGROFÒRUM

La plataforma AGROFÒRUM en el seu procés de consolidació ha organitzat dos GRUPS DE TREBALL i ha implementat una XARXA INTERACTIVA, ambdós temes s’exposen en aquest apartat

XARXA INTERACTIVA AGROFÒRUM

La Xarxa Interactiva és una eina per facilitar els objectius de la Plataforma Agrofòrum. Es tracta d’un espai virtual amb el suport de les TIC per a apropar el coneixement, on aquest es trobi, i facilitar el debat sobre els temes estratègics i de futur que afecten al sector agrari, alimentari i del medi rural.

La seva concreció es basa en diferents components:

Pàgina web.- A la que accedirem des del domini www.agroforum.cat, on trobarem, d’una banda, la informació bàsica i més estable sobre la plataforma i, d’altra banda, la porta o l’enllaç als altres components dinàmics i de debat.

En principi aquesta pàgina s’ubicarà en l’espai web de la Fundació del Món Rural. Actualment està en construcció, us en informarem oportunament.

Grups de Treball.- La dinàmica d’actuació d’AGROFORUM és a través de Grups de Treball relatius a temes determinats. Aquests Grups de Treball realitzaran les activitats oportunes (seminaris, conferències, jornades, enquestes, etc.) que conclouran amb un document que es dirigirà a la societat i a l’Administració Pública.Hem considerat que l’aplicatiu Google Groups ens ofereix les prestacions que precisem per aquesta finalitat. El Secretariat de l’Agrofòrum administrarà aquesta eina que es concretarà en el moment en que es crein els Grups de Treball.

Per realitzar tot aquest procés cada Grup de Treball comptarà amb una eina virtual per a desenvolupar els debats, per intercanviar informació i per a l’organització de les diferents activitat.

Fòrum general.- Al marge o a més dels Grups de Treball específics ens cal un marc obert on puguem aportar iniciatives, coneixement, idees i enllaços a documents o informacions rellevants dins dels continguts estratègics que motiven l’actuació d’Agrofòrum.La seva adreça és https://www.facebook.com/#!/groups/916223098392670/

Amb aquesta finalitat s’ha creat el Grup AGROFORUM dins de Facebook. Es tracta d’un grup tancat administrat pel Secretariat d’Agrofòrum, això significa que per participar-hi cal demanar-ne la participació i, si bé tothom podrà veure els continguts, solament els membres podran fer-hi aportacions. Convindria que us donéssiu d’alta a aquesta plataforma virtual i en suggeríssiu la seva participació a totes les persones que considereu que hi puguin tenir interès i/o puguin aportar coneixement i criteri.

Biblioteca virtual.- En l’activitat dels Grups de Treball i en la participació en el Fòrum General s’utilitzaran i/o es divulgaran documents, programes i informes rellevants al si de les activitats de l’Agrofòrum. Val la pena que aquests documents siguin recollits en un espai virtual constituint una biblioteca d’enllaços internet, biblioteca que podrà ser consultada de forma organitzada a través de tags o etiquetes estructurades.https://groups.diigo.com/group/agroforum

Per a la gestió d’aquesta Biblioteca Virtual s’utilitza la eina DIIGO. La consulta a la Biblioteca es farà des de la pàgina Web. En qualsevol cas ja us en avancem l’enllaç tot i que els continguts i la organització dels continguts a través dels tags està encara en fase inicial i de proves.

GRUPS DE TREBALL AGROFÒRUM

Objectiu dels grups de treball:

L’objectiu dels treballs desenvolupats pels grups ha de ser arribar a resultats tangibles, a través de l’elaboració de documents per a ser presentats i difosos.

Per arribar a aquests, es faran diferents accions: seminaris, grups d’experts, jornades…

 

Grups i temàtiques:

A partir de les propostes i comentaris fets pels membres del Consell Directiu es proposa la constitució de 2 grups de treball següents:

Grup A. Relacions i enfortiment sector

Objectiu del grup: El sistema de relacions agroalimentàries en un mercat global, per a l’enfortiment i la consolidació del sector agroalimentari.

Membre del Secretariat dinamitzador del grup: Jordi Rosell

Grup B. Recursos i seguretat alimentària

Objectiu del grup: Disponibilitat futura dels recursos aigua, energia i sòl, per a la seguretat alimentària i de manera sostenible.

Membres del Secretariat dinamitzadors del grup: Marc Costa i Meritxell Serret.

 

De manera transversal en cada grup de treball es tractaran els aspectes corresponents vinculats a R+D+i i la seva difusió i transferència, així com aquells al voltant del capital humà del sector i la seva posada en valor [en aquestes dues temàtiques s’hi incidirà principalment a través de la xarxa interactiva].

Un cop constituït, cada grup concretarà el treball, establint la priorització entre els diferents subtemes i aspectes a treballar, així com les accions per arribar al resultat final (document de conclusions, recomanacions i propostes), calendari, etc.