Anomenem Coeficient Multiplicador del Regadiu a la relació entre la producció de secà i la producció de regadiu. A la següent figura s’assenyalen els coeficients multiplicadors de diversos regadius de Catalunya. Per al seu càlcul s’ha acotat una àrea formada pels municipis d’un regadiu concret, en aquesta àrea hi ha superfície agrícola de secà i superfície agrícola de regadiu. A continuació s’ha calculat el valor de la producció de secà i de regadiu per hectàrea. Les dades utilitzades de produccions i preus han estat basades en les estadístiques oficials i en mitjanes dels darrers cinc anys.

Així, per exemple, si el regadiu dels Canals d’Urgell té un coeficient multiplicador de 8,58 significa que els conreus de regadiu dels municipis regats pels Canals d’Urgell produeixen de mitjana 8,58 vegades més que les superfícies de secà dels mateixos municipis. En resum, un bon argument a favor del regadiu.

7 Imagen1 coef multiplicador