CONSTITUCIÓ DE L’AGROFÒRUM

 15 de juliol de 2013

El passat 15 de juliol va tenir lloc a la Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans, la constitució de l’Agroforum. L’acta fou presidit pel Honorable Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Sr Josep M. Pelegrí i va comptar amb la participació de les següents entitats:

 • Agromillora Research SL
 • Agroprés
 • Col•legi d’Enginyers de Forests de Catalunya
 • Col•legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya
 • Col•legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
 • Col•legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
 • Col•legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya
 • Col•legi Oficial de Biòlegs de Catalunya
 • Consell de Col•legis de Veterinaris de Catalunya
 • Cooperativa d’Ivars
 • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • Fundació Agrícola Catalana
 • Fundació del Món Rural
 • Fundació Triptolemos
 • Institució Catalana d’Estudis Agraris
 • Ros Roca Indox Cryo Energy, S.L.
 • Universitat Autònoma de Barcelona – Facultat Veterinària
 • Universitat de Girona – Escola Politècnica Superior
 • Universitat de Lleida – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
 • Universitat Politècnica de Catalunya – Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
 • Universitat de Vic

El Sr. Joandomènec Ros, president electe de l’Institut d’Estudis Catalans va donar la benvinguda als assistents. Acte seguit el Sr. Josep Maria Vives, president de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) i La Sra. Misericòrdia Montlleó, directora executiva de la Fundació del Món Rural (FMR), varen presentar les dues entitats (ICEA i FMR) que han promogut la iniciativa.

El Sr. Francesc Reguant Vicepresident de ICEA va exposar les raons per les quals es constituïa  l’AGROFÒRUM, el qual desitja esdevenir una plataforma de reflexió i debat amb la mirada posada en el futur, en un moment singular de la nostra història i en un moment singular de la humanitat. El nostre país es troba davant de propostes que poden esdevenir en un nou marc institucional però, en qualsevol cas, han de comportar transformacions importants on caldrà redefinir estratègies i restablir prioritats. Alhora, més enllà dels trets conjunturals de la profunda crisi econòmica en què estem immersos, cal ésser conscients que ens trobem davant d’importants reptes estratègics de caire estructural i d’abast global. Ens trobem, de fet, en un escenari excepcional amb poderosos vectors de tensió que signifiquen per a la societat actual grans reptes vers el futur.

Cal, per tant, buscar i trobar alternatives que siguin capaces de convertir tots els potencials de coneixement i capital de la societat en benestar i equilibri. La resolució d’aquests grans reptes implicarà, sens dubte, canvis importants: canvis en la relació de la societat, majoritàriament urbana, amb el fet alimentari, amb l’agricultura i amb el món rural; canvis en el proveïment i la gestió de l’energia; canvis tecnològics, que són propers però avui són quasi inimaginables i, en qualsevol cas, difícils de predir, però que amb tota seguretat obriran noves oportunitats i generaran importants transformacions en el nostre entorn; canvis, sens dubte, vers un sistema econòmic orientat al benestar i capaç de gestionar de manera sostenible els recursos disponibles, i canvis culturals necessaris per a nodrir noves actituds més basades en la cooperació i més obertes a les novetats que proveirà la dinàmica d’aquest escenari viu.

Abordar amb èxit aquests processos necessaris de transformació exigeix, d’una banda, aprofundir en la realitat del nou escenari, conèixer les noves propostes que sorgeixin arreu i endevinar les tendències que es vagin produint en l’entorn global; coneixement que ha d’orientar les nostres estratègies i ha de reduir les incerteses i temors que tot canvi genera. I aquest camí serà més eficient si el fem junts. L’AGROFORUM es proposa apropar el món a casa nostra, i si ho fem de manera coordinada ens serà possible arribar més lluny i amb més encert. D’altra banda, cal sumar per poder influir, per traslladar de manera audible la nostra veu als fòrums on sigui precís, per aportar la visió, sovint poc reconeguda, del món agroalimentari. Una visió que esdevé cada cop més imprescindible en tant que eina clau per a abordar avui els reptes d’un món sostenible que haurà de proveir-se de recursos renovables, obtinguts bàsicament de la gestió dels actius biològics.

En resum, AGROFÒRUM neix amb una triple missió: en primer lloc, acostar a casa nostra el coneixement, les estratègies i les solucions que des d’arreu del món s’estan dissenyant, desenvolupant i implantant de cara al futur; en segon lloc, esdevenir un marc de debat plural, estable i de referència sobre els temes clau que impliquen els sectors agrari, forestal, agroalimentari i del món rural de Catalunya enfront dels reptes del segle xxi i amb la mirada posada en l’horitzó del 2050; i en tercer lloc, despertar inquietuds, evidenciar febleses i fortaleses, prevenir amenaces, aflorar oportunitats i aportar propostes de solucions. Amb aquests objectius avui donem el pas imprescindible de constituir-nos amb la voluntat de sumar per apropar-nos al futur des d’una mirada allargada en el temps. Parlem així, per posar una fita, de treballar per la Catalunya agroalimentària i forestal del 2050. Catalunya, al llarg de la seva història, ha estat capaç de donar respostes agosarades i responsables als reptes que ha hagut d’abordar. Darrere d’aquestes respostes hi ha hagut protagonistes que han cregut en un futur innovador. Amb l’AGROFORUM proposem que en siguem nosaltres els protagonistes i que aquesta plataforma acabi essent un referent que impulsi el rol del món agroalimentari a Catalunya en el nou escenari global.

El Sr. Ramon Lletjós President del Col·legi de Oficial d’Enginiers Técnics Agricoles i Pèrits Agricoles, va presentar el Consell Directiu d’AGROFÒRUM: La governança d’AGROFÒRUM té dos nivells en la vessant presencial i un nivell en la vessant virtual, que en conjunt constitueixen els tres nivells de governança d’AGROFÒRUM.

En el primer nivell hi ha el Consell Directiu, que en l’acte dl dia 15 de juliol de 2013 es va constituir formalment. En la formació del Consell Directiu s’ha procurat integrar totes les vessants del coneixement i de l’experiència en els àmbits del sector agrari, agroalimentari i del medi rural de Catalunya. Hi són presents les escoles d’Agricultura i la Facultat de Veterinària, com a ens on es genera el coneixement i la formació; els col·legis professionals vinculats, com a corporacions que integren els professionals coneixedors dels diferents àmbits que pretén incloure AGROFÒRUM en les seves activitats; les fundacions vinculades amb els àmbits d’AGROFÒRUM i que, per tant, tenen activitats en les actuacions que es pensen portar a terme; Agropès, com a entitat vinculada directament amb el sector agrari i agroalimentari de Catalunya, i sobretot els empresaris, que, amb la seva visió, poden ajudar a reorientar les actuacions que cal portar a terme en el marc d’AGROFÒRUM, sense oblidar l’Administració agrària catalana, que pretén que AGROFÒRUM sigui el marc de referència en el disseny de les polítiques agràries, agroalimentàries i del medi rural de Catalunya per part del DAAM.

El segon nivell presencial d’AGROFÒRUM és el del Grup de Treball, que té com a funcions principals planificar les actuacions anuals a partir de les línies estratègiques derivades del Consell Directiu, fer el disseny de les activitats a realitzar al llarg de l’any, fer el pressupost econòmic de cada activitat i cercar les diferents fons de finançament, assumir la publicació i difusió dels resultats de les activitats desenvolupades al llarg de l’any, fer propostes al Consell Directiu per tal de mantenir viva i constant l’activitat d’AGROFÒRUM i, sobretot, impulsar i fer el seguiment de la Xarxa Interactiva, que és el nivell virtual d’AGROFÒRUM.

I el tercer nivell de govenança d’AGROFÒRUM és el que podríem anomenar nivell virtual. D’altra banda, el que dóna sentit i diferenciació respecte d’altres fòrums que poden fer una activitat similar és l’anomenada Xarxa Interactiva. La Xarxa Interactiva d’AGROFÒRUM té un doble objectiu: d’una banda, aportar continguts a les conferències i debats actuant, en aquest sentit, com a element de suport a les tasques del grup de treball i del Consell Directiu; i d’una altra, donar continuïtat als debats sorgits i mantenir viva l’activitat d’AGROFÒRUM. Per això, la Xarxa Interactiva ha de posar en contacte persones, coneixements i recursos (humans i materials) que puguin ésser d’interès per al desenvolupament del nostre sector agrari, agroalimentari i del medi rural de Catalunya; donar suport al grup de treball en la recerca de temes i contactes per a realitzar les activitats anuals, i difondre, entre les persones interessades, les activitats i els materials d’AGROFÒRUM.

A la cloenda de l’acte l’Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya va agrair a tothom el treball fet i va manifestar la seva satisfacció i el seu orgull per aquesta iniciativa. Va demanar a tots els presents que contribueixin a donar valor a l’esforç realitzat. Indicant que és molt important per a Catalunya que s’intenti aprofundir en la identificació i el desenvolupament de conceptes d’estratègia. Aquests conceptes cal que es nodreixin del coneixement i de les experiències que aporten els membres del Consell Director així com dels coneixements existents en tots els àmbits, tant a Catalunya o a Europa com a escala mundial. Un país que no pot o no té els mitjans per a fer aquest aprofundiment estratègic i reflexionar sobre variables bàsiques té un futur més difícil que d’altres, perquè no té la possibilitat de preparar el futur i facilitar l’adaptació de la seva societat o els seus sectors principals als canvis que es poden esperar. Aquesta tasca, sobretot, cal que sigui una demostració de generositat. Efectivament, el futur és incert i l’horitzó és ple de riscos, encara que també d’oportunitats, i cal agrair a tots els que hi han contribuït fins ara i els que ho faran en el futur la seva disponibilitat a treballar per anticipar el futur. Una fórmula per a limitar les incerteses és promoure el coneixement i assegurar-ne la divulgació. Aquesta és la finalitat principal d’AGROFÒRUM, i el seu mèrit és intentar realitzar-la de manera inclusiva des de tots els punts de vista i incidint en els plantejaments amb un valor afegit,  afavorint sinergies i sumant les energies disponibles, per així evitar de competir amb ningú. Això segurament ens ajudarà a tenir un sector agroalimentari més ben preparat per a entendre les implicacions dels canvis globals i encarar el que vindrà. El que vindrà ja sabem que és complex, només per al·ludir a un aspecte de les previsions, ja sabem avui que per a assolir els objectius d’alimentació a escala mundial la major part de la resposta alimentària haurà de venir d’un millor ús de la superfície cultivada actual.

El repte d’AGROFÒRUM és que mitjançant la seva activitat ens faciliti la nostra adaptació al futur. Més que la filosofia d’obtenir resultats immediats, aquí es tracta de contribuir a definir, identificar i plantejar les qüestions essencials per a caminar cap a una orientació positiva per al sector agroalimentari en general, i qui diu això, diu el nostre país, perquè el sector agroalimentari és una part essencial del país. Aquesta no és una tasca fàcil. Estem en un moment en què proliferen canvis espectaculars en tots els àmbits (català, europeu i mundial), caracteritzats per la ubiqüitat i rapidesa de les conseqüències d’aquests canvis i sovint per la imprevisibilitat que tenen. Jo desitjo manifestar la disponibilitat del DAAM per a col·laborar i donar suport a les diferents iniciatives que AGROFÒRUM dugui a terme.

SESSIÓ DE TREBALL DEL CONSELL DIRECTIU D’AGROFÒRUM

Acte seguit es va efectuar una sessió de treball sobre el funcionament d’AGROFÒRUM i proposta d’actuacions del 2013, tema que va ser presentat per  Jordi Rosell i Meritxell Serret:

 Principis i projectes d’activitat

 • Visió innovadora i estratègica, èmfasi en el paper de la ciència i la tecnologia, així com de l’evolució de les percepcions i hàbits de la població
 • Transversalitat en la programació dels continguts i del públic objectiu
 • Èmfasi en la prospectiva i en les estratègies, processos, eines i tecnologies, i en les seves repercussions
 • Experiències d’èxit i bones pràctiques, tant a escala local com global
 • Estratègia de comunicació i divulgació de continguts i resultats, amb especial atenció als públics objectiu i als mitjans de comunicació
 • Pla específic de recursos necessaris i de fons de finançament per a cada actuació
 • Eficiència, austeritat i estalvi de recursos per a cada actuació, tot i vetllar per assolir un nivell de qualitat òptim
  • Mantenir els debats iniciats amb l’edició de continguts i la difusió i intercanvi d’informació

 Eixos d’actuacions

 • Conferències i debats

Objectiu: difondre a la societat civil catalana les problemàtiques, els coneixements, les posicions i els debats entorn d’un tema en concret. Periodicitat trimestral o semestral, amb un mínim de dues actuacions  l’any.

 • Xarxa Interactiva

Objectius: aportar continguts per a les conferències, donar continuïtat als debats i mantenir viva l’activitat d’AGROFÒRUM.

Funcions: posar en contacte persones, coneixements, recursos i materials d’interès per al desenvolupament agrari, agroalimentari i del medi rural de Catalunya; donar suport al grup de treball en la recerca de temes i contactes per a la realització de les activitats anuals; difondre, entre les persones interessades, les activitats i els materials d’AGROFÒRUM.

 

Primera conferència-debat

CONFERÈNCIA: «El PAPER DE L’AGRICULTURA AL SEGLE XXI: CONTINGUT DE LA CONFERÈNCIA CENTRAL»

El segle xxi neix amb grans reptes: l’energia, la seguretat alimentària, el medi ambient, el canvi climàtic. L’agricultura n’esdevé víctima, problema i solució alhora. En qualsevol cas, l’agricultura està cridada a ésser essencial per a donar sortida a aquests reptes.

PONÈNCIA 1 : «La biotecnologia com a eina»

PONÈNCIA 2: «La seguretat de proveïment alimentari com a problema global i local»

PONÈNCIA 3 : «La biotecnologia com a eina»

PONÈNCIA 4: «Agricultura i energia. El pagès del 2050»